Üye Girişi Yeni Üye Kaydı

Dernek Tüzüğü


AHMETLER KÖYÜ KÜLTÜR ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
MADDE - 1: DERNEĞİN ADI
“Ahmetler Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği”dir.
Derneğin kısa adı “AKDER”dir.
MADDE - 2 : DERNEĞİN MERKEZİ
Dernek merkezi Manavgat olup şubesi yoktur.
MADDE - 3 : DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ
a)    Ahmetler’de, Manavgat’ta, Antalya’da ve diğer şehirlerde yaşayan bütün köylülerimizin birbirlerini tanımalarını, birlik ve dayanışmalarını sağlamak, onlara “Ahmetlerlilik” bilinci kazandırmak,
b)   Köyümüze ait gelenekleri ve kültürel değerleri yaşatmak, köylüler arasında kardeşlik duygusunu kuvvetlendirici dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla her türlü faaliyette bulunmak,
c)    Manavgat Ahmetler köyünün her türlü ortak ihtiyaçları için gerekli olan; “yol, su, elektrik, köprü, okul, cami, çeşme, değirmen, fırın, mezarlık, kütüphane, kültür salonu, lokal ve oyun parkı” gibi ortak  tesisleri yapmak, bunların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek,
d)   Ahmetler köyünü kalkındırmak ve güzelleştirmek için altyapı ve çevre düzenlemesi ile diğer imar ve ıslah işlerinin organizesi, desteklenmesi, finanse edilmesi için çalışmak,
e)    Ahmetler köyü ve çevresindeki tarihi kültürel zenginliklerinin tanıtılmasını, yaşatılmasını, korunmasını ve daha da güzelleştirilmesini sağlamak,
f)     Köy çevresindeki (mağara, kanyon, tarihi ören yerleri, dağ, yayla gibi) her türlü doğal ve turistik alanları tanıtmak, turizme ve ekonomiye kazandırmak; köyün kalkınması için köylülere gelir sağlayıcı işletmeler açmak. Ahmetler’de üretilen ürünlerin değer kazanmasına, marka olmasına çalışmak, köylüleri üretim teknikleri, pazarlama ve paketleme gibi konularda bilgilendirmek, ürettiklerinin pazarlanmasına yardımcı olmak,
g)   Köyümüzü kendine özgü yanlarıyla tanıtmaya yardımcı olmak üzere; derneğin amacı doğrultusunda gazete, dergi, broşür, video, VCD hazırlayıp dağıtmak; şenlik, konferans, seminer, kurs gibi etkinlikler düzenlemek,
h)   Okumak isteyenlerle kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri konularda yetenekli ve başarılı ama yoksul Ahmetlerlilere dernek bütçesinden burs veya kredi gibi olanaklar sağlamak,
i)     Durumu Yönetim Kurulunca tespit edilen köylülerimize ve ihtiyaç sahibi diğer vatandaşlarımıza geri dönüşlü veya geri dönüşsüz yardımda bulunmak,
j)     Doğal afetlerde zarara uğrayanlara, fakirlere, muhtaçlara, hastalara, çalışma gücü olmayanlara yardım bulunmak,
k)    Gerektiğinde köy çocuklarının ve gençlerinin bir meslek sahibi olabilmelerine yardımcı olmak amacıyla tarım ve hayvancılık ve faydalı olacak başka alanlarda mesleki kurslar açmak,
l)     Köylüler arasında ortaya çıkabilecek dargınlık ve kırgınlıkları giderici çalışmalarda bulunmak
m) Ahmetler köyünün diğer köyler ve kişilerle arasında ortaya çıkacak hukuki sorunlarında ve ihtilaflarında köy adına hukuki destek sağlamak ve köyün haklarını koruyucu hizmetlerde bulunmak,
n)   Manavgat İlçesi ve köylerinde kurulu bulunan dernek ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek, bu konudaki çalışmalara ve bölgemizin tanıtımı için yapılacak tüm festival ve diğer çalışmalara olanaklar ölçüsünde destekte bulunmak,
o)   Ahmetler, Manavgat ve Antalya’ya hizmet için ilimiz dahilindeki diğer dernek ve vakıflarla işbirliği yapmak; Manavgat, Antalya’da ve Türkiye’de kurulmuş konusuyla ilgili federasyonlara üye olmak, yönetimlerinde yer almak,
p)   Çevre bilincini geliştirmek için çaba göstermek; doğanın, ormanların, bitkilerin ve yaban hayatın korunması için çalışmak ve bu konuda köylüleri bilgilendirmek,
q)   Ahmetler Köyünün kalkındırılması, güzelleştirilmesi ve doğal yapısını korumak koşuluyla turizme kazandırılması için gerektiğinde Avrupa Birliği Fonlarından yararlanmak için projeler hazırlamak ve bu projelerin gerçekleşmesini sağlamak,
r)    Benzer amaçlarla kurulan derneklerle vakıfların deneyim ve bilgi birikiminden yararlanmak, onlara bu yönde katkıda bulunmak.
MADDE 4     DERNEK  BU AMAÇLARI GERTÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ FAALİYETLERDE BULUNABİLİR
a.      Yönetim kurulu adına yetkilendirilen kişilerce dernek adına ayni ve nakdi bağışları kabul etmek,
b.     Geziler düzenlemek,
c.      Açık artırma yoluyla müzayedeler düzenlemek,
d.     Köy adına temsil, spor yarışması, seminer ve kültürel toplantı, anma geceleri, şenlikler düzenlemek,
e.      Dernek yararına gelir elde etmek için gazete, broşür, dergi ve kitap yayınlamak, lokal ve işyeri açıp işletmek,
f.       Dernek amacını gerçekleştirebilmek için, her türlü taşıt, taşınır ve taşınmaz mal alabilir, kiralayabilir, satabilir, taşınır malları ithal edebilir, ihraç edebilir.
g.      Dernek amacına giren konuların tahakkuku ve ihtiyaçları için, her türlü menkul ve gayrimenkul malları kısmen ve/veya tamamen tasarruf etmek, kısmen veya tamamen satın almak, satmak, menkul ve gayri menkulleri karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunmak, gerek kendi gerekse başkalarına gayri menkuller üzerinde Dernek leh ve aleyhine her derecede ipotek ve rehin almak ve vermek, her nevi ayni haklar, tesis, temlik, tevhit, fesih, terkin, ifraz ve şuulandırma yapmak, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek, tapu işleri yapmak, şerh koymak, teminat göstermek, hukuki tasarruflarda bulunmak, bunlarla ilgili genel hak ve kıymetleri kendi namına tescilini talep etmek ve kullanmak.
h.     Dernek Genel Kurulu, Derneğin Vakfa dönüştürülmesine karar verebilir.
  1. Derneğimiz üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak için sandık kurmak,
MADDE - 5 : DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş Türk vatandaşı olun herkes 5253 sayılı dernekler kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.
Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı başvuruları en fazla 30 gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, reddi halinde müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.
MADDE - 6 : DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
Dernek üyesi iken istifa edenlerin, medeni haklarını kullanma yetkisini kaybedenlerin, aidatlarını ödemeyenlerin yönetim kurulu kararı ile üyelikleri sona erer. Üyelikten çıkarılanların yönetim kuruluna itiraz hakları vardır. İtirazları yönetim kurulu 30 (Otuz) gün içinde görüşüp, karara bağlar.
 MADDE - 7 : ÜYELERİN HAKLARI
Hiç kimse bir üyeyi dernekten ayırmaya yada kalmaya zorlayamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Aralarında dil, din, renk, mezhep ve cinsiyet farkı gözetilmez.  Genel Kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kendisi kullanır. Her üye genel kurulda kendisinden başkasını temsil edemez.
MADDE - 8 : DERNEĞİN ORGANLARI
1-Derneğin organları:
a)Genel Kurul,
b)Yönetim Kurulu,
c)Denetleme Kurulu,
2-Derneğe bağlı sandığın organları
a)Genel kurul,
b)Yönetim kurulu,
c)Denetim kurulu,
MADDE - 9 : GENEL KURUL
Derneğe kayıtlı üyelerden 12. Maddede belirtilen esaslar dahilinde teşkil   olunacak üyelerin  yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayının sağlanmaması halinde çoğunluk; ikinci toplantıya katılan  üye tam sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Genel Kurul Toplantıları ;
Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulunca karar verilir. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Genel Kurul üç yılda bir  Yönetim Kurulunca uygun bir tarihte olağan olarak toplanır. Genel Kurul, yönetim kurulunun   gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
MADDE - 10 : GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞRI USÜLÜ
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.
MADDE -11 : TOPLANTI YERİ VE GENEL KURUL DELEGELERİ
a)    Genel kurul, dernek üyelerinden oluşur.
b)    Genel kurul toplantıları  dernek merkezinin bulunduğu  yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka bir yerde yapılır. 
 
MADDE -12 : GENEL KURUL TOPLANTILARININ  YAPILIŞ USULÜ
a) Genel Kurul toplantısının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve 2 katip üye seçilir.
b) Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
MADDE -13 : GENEL KURULDA KARAR ALMA VE ESASLARI
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyeleri en az 1/10' unun tarafından görüşülmesi istenilen konuları gündeme alınması zorunludur. Genel kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Gizli oy, açık tasnif yapılır. Üyeler eşit haklara sahip olup her üyenin bir oy hakkı vardır. Tüzük değişikliği için 2/3 oy çokluğu gerekir. Genel kurul karaları dernek merkezinde herkesin görebileceği mahaldeki ilan tahtasına yazılmak ve asılmak suretiyle duyurulur.
MADDE -14 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Dernek organlarının seçimi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve denetleme  kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması husussunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması yurt içindeki dernek veya teşekküllere katılması veya ayrılması konusunun görüşülüp karara bağlanması,
g)  Derneğin feshi,
h) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen veya yapılabilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi,
MADDE -15 : YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
İki yıl için seçilen genel yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşacak şekilde genel kurulca gizli oyla seçilir
a) Yönetim  kurulu  ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir  sayman   seçerek görev bölümü yapar.
b) Yönetim kurulunda toplantı ve karar organı 3/5' tir. Oylamada eşitlik olursa toplantı başkanının tarafının kararı esastır.
c) Yönetim kurulu, başkanın veya yönetim kurulu üyelerinin en az üçünün yazılı talebi üzerine  toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste toplantılara katılmayan üyeni yönetim kurulu üyeliği düşer. Yerine yedeklerden ilk sırada olan üye yazılı olarak davet edilirr.
d) Yönetim kurulu üyeliği fahridir.
MADDE – 16 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
  1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
  1. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
  1. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak
  1. Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,
  1. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
  1. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
  1. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek denetim kuruluna sunmak,
  1. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
  1. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek,
     10.   Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
MADDE -17 : YÖNETİM KURULU  BAŞKANININ  GÖREVLERİ
a) Genel kurulca organlara seçilenlerin kimliklerini 5253 sayılı dernekler kanununa  uygun  olarak 30 gün içerisinde bulunduğu  yerin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirmek.
b) Yönetim kurulunun onayı ile dernek adına sözleşmeler düzenlemek ve imza etmek; derneğin amaçları doğrultusunda (Belgelemek kaydıyla) gerektiği kadar para harcama yapmak.
c) Derneği resmi ve özel kurumlarda, mahkeme, icra daireleri ile resmi ve özel kişiler önünde temsil etmek.
d) Genel kurul toplantıları düzenleyip toplantı gündemini hazırlamak, karar defterini ve başkanlık mührünü muhafaza etmek.
MADDE - 18 : YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ
a) Başkanın bulunmadığı hallerde genel başkanın görevlerini yapmak.
b) Çeşitli komisyonlarda genel yönetim kurulu adına başkanlık yapmak.
c) Hizmetlerin  verimliliği için  sekreterlik arasında koordineyi sağlamak.
MADDE -19 :  SEKRETERİN GÖREVLERİ
a) Diğer resmi, özel kuruluş ve kişilerle ilgili yazıları kuruluşlar arası toplantılara sunulacak tebliğleri, basın yayın yoluyla kamuoyuna intikal ettirilecek bildirileri dernek teşkilatına ve üyelere intikal ettirilecek bildirileri ve genelgeleri hazırlar, başkanla birlikte imza eder.
b) Üye kayıt işlemlerini, evrak kayıt işlemlerini, dosya düzenleme, organize ve takip işlemlerini yapar.
c) Devre sonu faaliyet raporunu hazırlar, yönetim kurulu adına başkana sunar.
MADDE -20 :  SAYMANIN GÖREVLERİ
a) Mali işlerle ilgili olarak resmi ve özel kuruluş ve özel kişilerle ilgili yazıları hesap raporlarını  mali genelgeleri hazırlamak imza etmek,
b) Gelir gider muhasebe defteri işlemlerini bilanço ve bütçe defteri işlemlerini , demirbaş defter işlemlerini, aidat takip listeleri işlemlerini takip eder,
c) Dernek tahsilat alındı belgelerinin temin edilmesi gerekli işlemlerinden sorumludur,
d) Yönetim kurulunun tasvibi ile bankadan para çekmeye ve gerektiği kadar harcamaya genel başkan müşterek imzası ile yetkilidir,
e) Her türlü fatura ve benzeri belgeleri ile tahsil edilen paralardan mesuldür,
f) Dört ayda bir hesap bilançosu hazırlar ve yönetim kuruluna sunar. Gelecek dönem bütçe planını hazırlar.
MADDE-21: YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI
Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.
MADDE-22: DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ
Denetleme kurulu genel kurulca gizli oyla ve üç yıl süre ile seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. En geç altı ayda bir toplanarak raporlarını Yönetim Kurulu'na ve toplandığından genel kurula sunar. Denetleme kurulu derneğin muhasebe kayıtlarını, belgelerini ve diğer tüm faaliyetlerini denetler. Bu konularda raporlar hazırlar, aksaklıklarının giderilmesini yönetim kurulundan talep eder. Giderilmemesi halinde yönetim kuruluna başvurarak olağanüstü toplantıya çağrılmasını talep edebilir.
MADDE - 23 : DERNEK KURULDUKTAN SONRA İLK GENEL TOPLANTISI
Dernek tüzüğünün gazetede yayınladığı günü izleyen 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar ve organlarını oluşturur. Derneğin ilk kuruluştaki geçici yönetim kurulu ilk genel toplantısına kadar derneğin yürütülmesinden sorumlu olup, vereceği kararlar genel kurul kararları niteliğini taşır.
MADDE 24 : TÜZÜĞÜN DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzüğün değiştirilmesine genel kurulca karar verilebilir. Bunun için genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa  ikinci toplantı yeter sayısı tüzüğün 9. maddesinde belirtilen sayıya ulaştığında  tüzük veya maddeler değiştirilebilir.  (katılan üyelerin 2/3 oyu ile değiştirilebilir.)
MADDE 25 : DEFTER VE KAYITLAR
Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar
Dernek 09.06.1984 tarih ve 18426 sayılı resmi gazetede yayımlanan dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri hakkında yönetmelik ve 31/03/2005 tarih ve 25772 sayılı resmi gazetede yayımlanan derneklerin tutacakları defter, muhasebe, hesap kayıtları ile ilgili usul ve esaslara dair yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.
Bu maddede sayılan defterin noterden veya dernekler il müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.
MADDE 26: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI 
a)  Yıllık aidat en az 1 (Bir) TL olmak şartıyla üyenin taahhüdüne bağlıdır. Bu tutar yönetim kurulunca oybirliği ile değiştirilebilir.
b) Dernekçe yapılacak yayınlar, düzenlenen yemek, eğlence, konferans gibi faaliyetlerinden sağlanan gelirler.
c) Derneğin mal varlığından ve her türlü ticari faaliyetten elde edilen gelirler.
d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.                    
e) Yönetim kurulu mazeretleri dolayısıyla borçlarını zamanında ödemeye üyelerin borçlarını belirli bir süre erteleyebilir.
MADDE 27 : GELİR VE GİDERLERDE USUL